Bộ ba đối mã anticodon

Nhưng nếu bộ ba này ở tRNA giúp nó giải mã thì gọi là đối mã (anticodon, phiên âm tiếng Việt: an-ti-cô-đon, phiên âm Quốc tế: /ˌantɪˈkəʊdɒn/) Cho biết các codon (bộ ba mã sao) mã hóa các axit amin tương ứng như sau: AAU: Asparagin(Asn), XXX: Prolin(Pro), GGG: Glixin(Gly) và UUU: Pheninalanin(Phe). eden hazard Bị lừa/6/ Trên tARN thì bộ ba đối mã (anticodon) có nhiệm vụ: A. xúc tác hình thành liên kết giữa axit amin với tARN. Cho các nhân tố sau: (1) Hàm lượng nước Giả sử trình tự nuclêôtit ở vùng vận hành (O) của operôn Lac ở vi khuẩn E. coli bị thay đổi, có thể dẫn đến. B. xúc tác vận chuyển axit amin đến nơi tổng hợpNếu bộ ba này ở DNA hoặc ở mạch mRNA thì gọi là đơn vị mã (codon) hoặc là bộ ba (triplet), không phân biệt nhau. Hình thức mã hóa được thống nhất ở đa số các loài sinh vật, trong đó,nucleotide liên tiếp trên mạch mã gốc ADN của gene, sẽ quy định một loại axit amin nhất Bộ ba đối mã (anticôđon) của tARN vận chuyển axit amin mêtiônin là'UAX5' hay 5'XAU3'. ĐA: C. undefined. Chọn C · Biết rằng không có đột biến xảy ra, xét các nhận định sauNếu đời con đồng tính thì chứng tỏ ruồi thân xám, cánh dài có kiểu gen AABbNếu đời con phân li theo tỉ lệthân xám, cánh dàithân xám, cánh cụt thì chứng tỏ ruồi thân xám, cánh dài và ruồi thân Gen B có nuclêôtit loại Ađênin và có tổng số liên kết hiđrô là Bộ ba đối mã (anticôđon) là bộ ba có trên. Đoạn mạch gốc nào sau đây sẽ mã hoá cho chuỗi polipeptit gồm các axit amin theo trình tự sau: Phe – Gly – Asn – Pro?Lời giải của Tự Học Giải chi tiết: Bộ ba đối mã có trên tARN.

+ Câu Bộ ba đối mã (anticodon) của tARN vận chuyển axit amin mêtiônin là Anticodon của phức hợp Met-tARN là gìPhân tử nào sau đây mang bộ ba đối mã (anticodon)Đối mã đặc hiệu trên phân tử tARN được gọi là. anticodon 17‏/07‏/, Về đáp án đề thi của Bộ GD&ĐT (Mã đề thi).Chúng cho phép các tRNA cung cấp các axit amin chính xác trong quá trình sản xuất protein. Gen mã hóa cho một phân tử protein hoàn chỉnh có axit amin, một đột biến xảy ra làm cho gen mấtcặp nucleotit ở những vị trí khác nhau trong cấu trúc gen nhưng không liên quan đến bộ ba mã khởi đầu và bộ ba mã kết thúc Bộ ba đối mã (anticôđon) là bộ ba có trên Giả sử trình tự nuclêôtit ở vùng vận hành (O) của operôn Lac ở vi khuẩn E. coli bị thay đổi, có thể dẫn đến Cho các nhân tố sau:(1) Hàm lượng nước trong tế bào khí khổng.(2) Độ dày, mỏng của lớp cutin CÂU HỎI KHÁC VỀ GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ NHÂN ĐÔI ADN. Mã di truyền có tính thoái hóa vì; Gen là một đoạn ADN mang thông tin di truyền mã hóa cho một sản phẩm xác định là; Ở một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n =, số nhóm gen liên kết của loài là Sự khác biệt giữa bộ mã hóa và codonAnticodon là đơn vị trinucleotide trong tRNA, bổ sung cho codon trong mRNA. Thay vào đó, codon là đơn vị trinucleotide trong DNA hoặc mRNA, mã hóa một axit amin cụ Loại acid nucleic nào sau đây mang bộ ba đối mã (anticodon) Khi nói về quá trình dịch mã, những phát biểu nào sau đây đúng (1) Dịch mã là quá trình tổng hợp protein, quá trình này chỉ diễn ra trong nhân của tế bào nhân thực (2) Quá trình dịch mã có thể chia thành hai giai đoạnBộ ba đối mã (anticôđon) của tARN vận chuyển axit amin mêtiônin là TelPhone(Thời gian hỗ trợ từ 7h đếnh) Đăng nhập Biết rằng không có đột biến xảy ra, xét các nhận định sauNếu đời con đồng tính thì chứng tỏ ruồi thân xám, cánh dài có kiểu gen AABbNếu đời con phân li theo tỉ lệthân xám, cánh dàithân xám, cánh cụt thì chứng tỏ ruồi thân xám, cánh dài và ruồi thân Bộ ba đối mã (anticôđon) là bộ ba có trên.

Chúng cho phép các tRNA cung cấp các axit amin chính xác trong quá trình sản xuất protein. Thay vào đó, codon là đơn vị trinucleotide trong DNA hoặc mRNA, mã hóa một axit amin cụ Loại acid nucleic nào sau đây mang bộ ba đối mã (anticodon) Khi nói về quá trình dịch mã, những phát biểu nào sau đây đúng (1) Dịch mã là quá trình tổng hợp protein, quá trình này chỉ diễn ra trong nhân của tế bào nhân thực (2) Quá trình dịch mã có thể chia thành hai giai đoạn · bộ ba đối mã đặc hiệu trên phân tử tARN được gọi là A. Codon B. Anticodon C. Triplet D. Axit aminCÂU HỎI KHÁC VỀ GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ NHÂN ĐÔI ADN. Mã di truyền có tính thoái hóa vì; Gen là một đoạn ADN mang thông tin di truyền mã hóa cho một sản phẩm xác định là; Ở một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n =, số nhóm gen liên kết của loài là Sự khác biệt giữa bộ mã hóa và codonAnticodon là đơn vị trinucleotide trong tRNA, bổ sung cho codon trong mRNA.