Cho đoạn mạch như hình vẽ

Câu hỏi trong đề: Đề thi thử thpt quốc gia môn Vật Lí cực hay có lời giải chi tiết!! Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch U AB U AB =(V). Bắt Đầu Thi Thử Quảng cáo Giải bởi Vietjack Chọn đáp án A Cho đoạn mạch như hình vẽ () trong đó EE=(V), rr= 1,2 (Ω); EE=(V), rr= 0,4 (Ω); điện trở R =,4 (Ω). Hai đèn không hoạt động, vì mạch hở ID Cho đoạn mạch như hình vẽ:C = /π F, L = 1/(2π) H. Cho f =Hz. B. chiều từ B sang A, I = 0,4 (A). Cho đoạn mạch như hình vẽ trong đó ((E_1) = 9V), ((r_1) = 1,2ôm); ((E_2) = 3(V)), ((r_2) = 0,4ôm). Cường độ dòng điện trong mạch có chiều và độ lớn là: A. chiều từ A sang B, I = 0,4 (A). Điện trở (R =,4ôm). Đènsáng, đènkhông hoạt động. C. chiều từ A sang B, I = 0,6 (A) Cho mạch điện như hình vẽ: R = [Ω], cuộn dây thuần cảm L = 1/π [H]. Khi mắc nguồn điện xoay chiều [ VHz] vào hai điểm Α, C thì số chỉ của hai vôn kế như nhau và bằng: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh [cuộn dây thuần cảm 2L > CR2], một điện áp Hiệu điện thế giữa hai đầu Cho đoạn mạch như hình vẽ: Khi công tắc K mở, hai đèn có hoạt động không a. b. B· Cho đoạn mạch như hình vẽ, biết U = 6V, đèn sợi đốt thuộc loại 3V – 6W, giá trị của biến trở để đèn sáng bình thường A, 5Ω BΩ CΩ DΩ Xem lời giải Câu hỏi trong đề: Đề thi thử thpt quốc gia môn Vật Lí cực hay có lời giải chi tiết!! Biết điện áp uAM nhanh pha π/3 so với dòng điện qua mạch và dòng điện quaCho đoạn mạch như hình vẽ, biết U = 6V, đèn sợi đốt thuộc loại 3V – 6W, giá trị của biến trở để đèn sáng bình thường. Cường độ dòng điện trong mạch có chiều và độ lớn là: A. chiều từ A sang B, I = 0,4 (A). Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch U AB U AB =(V). Cho đoạn mạch như hình vẽ () trong đó EE=(V), rr= 1,2 (Ω); EE=(V), rr= 0,4 (Ω); điện trở R =,4 (Ω).

Cho đoạn mạch $\mathrm{AB}$ như hình vẽ bên. Biết $R_{1}=3 R_{2}$, $L$ là cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Cuộn dây thuần cảm có cảm Biết ({u_{AB}} =sqrtcos omega t,,left(V right);,,{R_A} = 0;,,{R_V} = infty). ID Cho đoạn mạch như hình vẽ, ${u{AB}} = \sqrt\sin \left({\pi t} \right)$V; cuộn dây thuần cảm ; $C = \frac{{{{10? Đặt vào hai đầu đoạn Cho đoạn mạch như hình vẽ: f =Hz; L= 1 Cho đoạn mạch như hình vẽ.R 1 Cho mạch điện như hình vẽ: Cuộn cảm thuần có L nối tiếp với R =√Ω và tụ C. Điện áp xoay chiều ổn định giữa hai đầu A và B. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc theo thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện áp giữa hai đầu MB được Cho mạch điện như hình vẽ: R = [Ω], cuộn dây thuần cảm L = 1/π [H]. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là(V). · Bài tập định luật Ôm cho đoạn mạch chứa điện trở. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều u = U √2 cosπt u = Ucos π t V. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp tức thời giữa hai điểm A, N (uAN u A N) và giữa hai điểm M, B (uM B u M B) theo thời gian được biểu diễn như hình vẽ sau Cho đoạn mạch như hình vẽ. Hướng dẫn. Biết R =Ω, r =Ω. Tổng trở của đoạn mạch là: Một máy biến áp có hiệu suất bằng 1, số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là vòng vàvòng. Phân tích bài toán. R=R=4 Ω; R=6 Ω; R=3 Ω; R=Ω; U =V. Khi mắc nguồn điện xoay chiều [ VHz] vào hai điểm Α, C thì số chỉ của hai vôn kế như nhau và bằng Cho mạch điện như hình vẽ có một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. R 1 · Cho đoạn mạch AB như hình vẽ. Bài tậpCho mạch điện như hình vẽ. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB và cường độ dòng điện qua từng điện trở. Hướng dẫn. R=R=4 Ω; R=6 Ω; R=3 Ω; R=Ω; U =V. Điện áp hiệu dụng ở cuộn sơ cấp V, cường độ dòng điện là 0,A. Hệ số công suất củaBài tập định luật Ôm cho đoạn mạch chứa điện trở. Cường độ dòng điện trong mạch là bao nhiêu Một nguồn điện có điện trở trong 0 Bài tậpCho mạch điện như hình vẽ. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB và cường độ dòng điện qua từng điện trở. Phân tích bài toán.

Vì hai tụ điện mắc nối tiếp nên điện dung của bộ tụ R2=ôm. a) tính điện trở tương đương của đoạn mạch Cho đoạn mạch như hình vẽ: C=10^-4/pi F; L=1/2pi H; UAB=cospi t(V). Biết R1=4 ôm. Biết điện áp UAM nhanh pha pi/3 so với dòng điện qua mạch và dòng Cho đoạn mạch như hình vẽ. Tổng trở của đoạn mạch là: A Z. B Z. C Z. D Z. Giải thích:Z. Cho đoạn mạch như hình vẽ, biết u = √2cosπt (V), C =/π F. Hộp kín X chỉ chứa một phần tử (R hoặc cuộn dây thuần cảm), dòng điện trong mạch sớm Cho đoạn mạch như hình vẽ. Hiệu điện thế giữ hai đầu AB là 5V. R3=ôm.Bài tậpCho mạch điện như hình vẽ có một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. Giá trị điện trở R tham gia trong mạch là Cho đoạn mạch xoay chiều như hình vẽ: Biết (L =(1)(pi)H) ; (C = ((((10)^())))((4pi))F). Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là(V) Ví dụCho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, cuộn dây có r =Ω, độ tự cảm L = 1/5π H và một biến trở R mắc như hình vẽ. Hiệu điện thế hai đầu mạch là: u =cos(πt)(V)** Cho mạch điện như hình vẽ. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế: ((U_(AB)) =căncos (pi t)(V)) B. VÍ DỤ MẪU Ví dụCho mạch điện như hình vẽ, trong đó: EV rΩ EV r,4 Ω RΩ hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch đo được là UABV a) Tính cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch và cho biết chiều của nó Câu hỏi. Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch là P = (W). Cường độ dòng điện trong mạch là bao nhiêu Một nguồn điện có điện trở trong 0 Bài tập cho mạch điện như hình vẽ. Cho mạch điện như hình vẽ. Tìm: a) Rnếu R= 6Ω, R= 3Ω Biết U MN =V, cường độ dòng điện qua Rlà I= 2A. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là(V). Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B có dạng: u AB = sin(πt) (V). Cho mạch điện như hình vẽ có một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. Số chỉ của các vôn kế Vvà Vlần lượt là U= (V) và U=(V).

Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó Cho đoạn mạch như hình vẽ trong đó E1 =(V), r1 = 1,2 (Ù); E2 =(V), r2 = 0,4 (Ω).điện trở R =,4 (Ω).Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch UAB =(V) Cho đoạn mạch điện như hình vẽ. Trong đó R1 =Ω, R2 = 6Ω, R3 = 2Ω, R4 = 2Ω, R5 = 4Ω.Tính giá trị R Mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, R là biến trở Hướng dẫn: + Vì Rvà Rmắc nối tiếp nên ta có: R= R+ R= 6Ω + Vì Rmắc song song với Rnên · BàiCho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ Cho biết: R1 = 3Ω, R2 = 6Ω, R3 = 6Ω, UAB = 3V. Ta chuyển từ mạch tam giác sang mạch hình sao hoặc ngược lại. Biết R=Ω; R=Ω; R=Ω Cho đoạn mạch xoay chiều như hình vẽ: Biết L =π H L =π H ; C =−π F C =−π F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế: U AB =√2cos(πt)(V) U A B =cos (π t) (V). Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó. Công suất trên toàn mạch là P =(W) P =(W). Tìm: a) Điện trở tương đương của đoạn mạch AC. b) Cường độ dòng điện qua Rc) Hiệu điện thế giữa hai điếm A và C. d) Cường độ dòng điện qua Rvà RGiải BàiCho mạch điện như hình vẽ. Trong đó R=Ω, R= 6Ω, R= 2Ω, R= 2Ω, R= 4Ω. Ví dụCho đoạn mạch điện như hình vẽ.

Dòng điện đi qua R3 có cường độ là I3 = 0,3A Cho đoạn mạch như hình vẽ, biết U = 6V, đèn sợi đốt thuộc loại 3V – 6W, giá trị của biến trở để đèn sáng bình thường· Cho một mạch điện gồmđiện trở có giá trị lần lượt là R1 =Ω, R2 =Ω, R3 =Ω, R4 =Ω mắc nối tiếp nhau. Cho mạch điện như hình vẽ, R b là một biến trở. Cường độ dòng điện qua mạch có thể là bao nhiêu? · Để vẽ lại mạch điện tương đương, ta áp dụng các bước như sau: BàiCho mạch điện như Hình, biết R1=R2=R3=R=6 Ω, tính điện trở tương đương đoạn mạch AB. BướcĐặt tên các nút. BàiCho mạch điện như Hình Biết R1=R2=R3=R4=R=Ω, tính điện trở tương Cho đoạn mạch A B A B như hình HHvới L L là cuộn cảm thuần, R R là biến trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u = u = U √c o sπ f t Uc o sπ f t (V), U U không đổi nhưng f f có thể thay đổi được Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế U =V. Biết Ampe kế có điện trở không A B R Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ.Trong đó có các điện trở R1 = 9Ω, R2 =Ω, R3 =Ω. Hiệu điện thế U giữa=nai đầu mạch điện có giá trị không đổi.

Khi khóa K đóng Vẽ lại mạch điện là phần mà đa số các em gặp khó khăn trong quá trình giải bài toán về mạch điện. Cho đoạn mạch như hình vẽ các điện trở r1=a) Phải điều chỉnh biến trở có trị số điện trở R2 là bao nhiêu để bóng đèn sáng bình thường? Thầy chia sẻ với các em một cách vẽ lại Vật lýGIẢI BÀI TẬP. Các bạn có thể ôn tập và kiểm tra kiến Vật lý trực tuyến tại Đây là kênh giải bài tập vật (Hình ảnh) Cho đoạn mạch như hình vẽ.